Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.1.2023

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle, kuten rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle, ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pivo Wallet Oy
Postiosoite: PL 308, 00013 OP
Käyntiosoite: Gebhardinaukio 1 00510 HELSINKI
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Markus Sarja
Puhelinnumero: 0203 355455
Sähköpostiosoite: markus.sarja@op.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava
OP Ryhmä
Postiosoite: PL 308, 00013 OP
Sähköpostiosoite: tietosuoja@op.fi

4. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

OP Metsä -palvelun asiakasrekisteri

Palvelun rekisteröityjä ovat OP Metsä -palveluun rekisteröityneet asiakkaat sekä OP Metsä -palveluun rekisteröitymättömät yhteydenottopyyntöjä tai palautteita lähettävät asiakkaat sekä rekisteröitymättömät OP Metsäarvio -tuotteen tilaajat.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

5.1. Käsittelyn tarkoitukset

OP Metsä -palveluun rekisteröityneet asiakkaat:

OP Metsä-palvelun käyttäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriin kuuluvia tietoja pääasiassa OP Metsä -palvelun tuottamiseksi ja tarjoamiseksi. Alla on tarkempaa tietoa henkilötietojen käytöstä rekisterissä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

 • Metsätietopalvelujen tuottaminen ja toimittainen sekä kehittäminen ja laadunvarmistus
 • OP Metsäarvio -tuotteen myynti, kehitys ja tuottaminen
 • Asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien palveluun liittyvä asiakasviestintä
 • Uusien metsänomistaja kohderyhmälle tarkoitettujen palvelujen kehittäminen ja tuottaminen
 • OP Ryhmän olemassa olevien muiden palvelujen kehittäminen, tukeminen ja riskien hallinta (esim. vakuutusliiketoiminta ja pankkiliiketoiminnan vakuudenvalvonta)
 • Palvelujen käytön seuranta ja analysointi
 • Käyttäjä- ja markkinatutkimukset
 • Suoramarkkinointi
 • Markkinoinnin ja mainonnan kohdistaminen

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää sen selvittämiseen, onko henkilö rekisterinpitäjän noudattamien kansainvälisten pakotteiden kohteena. Saat lisätietoa pakotteiden noudattamisesta OP Ryhmässä pääsääntöisesti hankkimasi tuotteen tai palvelun ehdoista.

Rekisterin piiriin kuuluva henkilötietojen käsittely voi sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Yleistä tietoa profiloinnista OP Ryhmässä saat tietosuojalausekkeesta osoitteesta op.fi/tietosuoja.

OP Metsä -palveluun rekisteröitymättömät asiakkaat:

OP Metsä -palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat lähettää yhteydenottopyyntöjä tai palautetta palvelusta yhteydenottolomakkeella sekä tehdä OP Metsäarvio -tuotteen tilauksia.

Henkilötietojen käyttötarkoitus:

 • OP Metsäarvio -tuotteen myynti, kehitys ja tuottaminen sekä tuotteeseen liittyvä käyttäjä- ja markkinatutkimus, suoramarkkinointi sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdistaminen
 • Asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien palveluun liittyvä asiakasviestintä
 • Uusien metsänomistaja -kohderyhmälle tarkoitettujen palveluiden kehittäminen ja tuottaminen
 • Palvelujen käytön seuranta ja analysointi

5.2. Käsittelyn oikeusperusteet

Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä esimerkkejä kullakin perusteella suoritettavasta käsittelystä.

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet

Rekisteröityneet asiakkaat: Rekisterissä käsitellään henkilötietoja pääasiassa sopimukseen perustuen rekisteröidyn tai OP Metsäarvio tuotteen tilauksen yhteydessä tilaajan itsestään antamiin tietoihin.

Todentautumisen jälkeen näytetään Suomen Metsäkeskuksen rajapinnasta saatu lista käyttäjän omistamista metsäkiinteistöistä, minkä jälkeen käyttäjä käynnistää metsätietojen siirron OP Metsään. Asiakkaan pyynnöstä siirto voidaan tehdä myös palveluntarjoajan toimesta.

OP Metsäarvio tuotteen tilauksen yhteydessä asiakas täyttää itsestään tilaajan tiedot ja hyväksyy tuotteen tilaus- ja toimitusehdot.

Rekisteröitymättömät asiakkaat: Rekisterissä käsitellään henkilötietoja yhteydenottolomakkeen täyttäjän tai OP Metsäarvio tuotteen tilaajan itsestään antamiin tietoihin.

OP Metsäarvio -tuotteen tilauksen yhteydessä asiakas täyttää itsestään tilaajan tiedot ja hyväksyy tuotteen tilaus- ja toimitusehdot.

Suostumus

Rekisteröityneet asiakkaat: Suoramarkkinointi OP Metsä -palvelun sähköistä kanavaa käyttäen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Metsävaratietojen siirto Suomen Metsäkeskukselta perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Lakisääteinen velvoite

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat:
Rekisterissä voidaan käsitellä henkilötietoja lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakotelainsäädännön perusteella.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Rekisteröityneet asiakkaat ja rekisteröitymättömät asiakkaat:
Suoramarkkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen perustuvat usein rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän suorittama kansainvälisten pakotteiden seuranta perustuu osin oikeutettuun etuun.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja muihin OP Ryhmän yhteisöjen henkilörekistereihin oikeutetun edun perusteella.

6. Henkilötietoryhmät ja tietosisällöt

Perustiedot

Rekisteröityneet asiakkaat: Rekisteröidyn henkilötunnus henkilön tunnistamiseksi
Rekisteröidyn nimi
Rekisteröidyn yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Rekisteröitymättömät asiakkaat: Rekisteröidyn yhteystiedot tarvittaessa.

Asiakkuustiedot

Rekisteröityneet asiakkaat: Asiakkaan metsänomistuksiin liittyvät, Suomen Metsäkeskuksesta asiakkaan suostumuksella siirrettävät metsäkiinteistöjen tiedot (mm. kiinteistön nimi, kiinteistötunnus, pinta-ala, kuvioluettelo puustotietoineen)

Asiakkaan metsäveromuistioon tallentamat tiedot mm. metsäomistukseen liittyvät tulo- ja menotositteet ja ajopäiväkirjamerkinnät päivämäärineen ja selitteineen.

Asiakkaan täyttämät tiedot OP Metsäarvio -tuotteen tilauslomakkeella (mm. tilaajan nimi ja sähköpostiosoite).

Asiakkaan täyttämät tiedot yhteydenottolomakkeella.

Rekisteröitymättömät asiakkaat: Asiakkaan täyttämät tiedot OP Metsäarvio -tuotteen tilauslomakkeella (mm. tilaajan nimi ja sähköpostiosoite).

Asiakkaan täyttämät tiedot yhteydenottolomakkeella.

Profilointitiedot

Rekisteröityneet asiakkaat: Metsävarallisuuden arvioitu arvo ja taloudellinen potentiaali

OP Metsäarvio -tuotteen tilaus

Rekisteröitymättömät asiakkaat: OP Metsäarvio -tuotteen tilaus

Suostumukset

Rekisteröityneet asiakkaat: Rekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot


Sopimus- ja tuotetiedot

Rekisteröityneet asiakkaat: Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten sopimusten tiedot

Asiakastapahtumatiedot

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat: Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat, kuten asiakaspalvelu ja yhteydenotot sekä OP Metsäarvio -tuotteen tilaushistoria

Käyttäytymistiedot (ml. evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla kerätyt tiedot)

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat:

Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja palvelujen käytön seuranta esimerkiksi evästeiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

Verkon käyttäytymistietoja ei liitetä henkilötietoihin eikä asiakastietoihin.

Viestien sisältö

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat: Erimuotoiset palvelutiedotteet ja -viestit sekä tilausvahvistukset, joissa rekisteröity on osapuolena

Tekniset tunnistamistiedot

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat: Laitteen tai sovelluksen määrittämä tunniste, jonka avulla laitteen tai sovelluksen käyttäjä on tunnistettavissa käyttämällä tarvittaessa lisätietoja

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

7.1. Tietojen luovutuksensaajat

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa OP Ryhmän sisällä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille.

Luovuttaessaan rekisteriin kuuluvia henkilötietoja rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset.

7.2. Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Alihankkijat tuottavat rekisterinpitäjälle mm. tietoteknisiä palveluja. Osa käytetyistä alihankkijoista on muita OP Ryhmän yhteisöjä.

7.3. Kansainväliset tiedonsiirrot

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja voidaan siirtää EU:n / ETA:n ulkopuolelle. EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Lisätietoja henkilötietojen kansainvälisistä siirroista sekä mallisopimuslausekkeista saat OP:n verkkosivuilta: op.fi/tietosuoja.

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä alihankkijoista on muita OP Ryhmän yhteisöjä. Ne tuottavat rekisterinpitäjälle muun muassa luottoihin ja vakuuksiin liittyviä sekä tietoteknisiä tukipalveluja.

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisteröityneet asiakkaat:

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sopimussuhteen voimassaolon ajan. Asiakas voi halutessaan milloin tahansa poistaa käyttäjätilinsä oman profiilin alta. Poistamalla käyttäjätilin, asiakas lopettaa sopimussuhteen ja pääsy palveluun päättyy välittömästi. Sopimussuhteen päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot viimeistään kolmen kuukauden kuluttua noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröitymättömät asiakkaat:

Rekisteröitymättömien asiakkaiden henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee korkeintaan 24 kuukauden ajan laskettuna siitä, kun rekisteröitymätön käyttäjä viimeksi aktiivisella toimenpiteellään on osoittanut kiinnostusta rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja kohtaan.

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Metsänomistukseen ja metsävarallisuuteen liittyvät tiedot kerätään Suomen Metsäkeskukselta. Kiinteistönomistukseen ja kiinteistön paikka- ja rajatietoon liittyvät tiedot kerätään Maanmittauslaitokselta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

12. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

 • laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • kulunvalvonta
 • käyttäjien tunnistus
 • käyttövaltuudet
 • käyttötapahtumien rekisteröinti
 • käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.