Metso-ohjelma ehkäisee harvinaisten lajien taantumista

Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Harvinaisille metsälajeille erityisen tärkeitä ovat vanhat metsät ja monimuotoiset rehevät elinympäristöt. Suojelutoimilla metsälajien uhanalaistumisen kiihtyminen on saatu pysäytettyä.

Vapaaehtoinen monimuotoisuuden suojeluohjelma Metso sopii suojelusta kiinnostuneelle yksityismetsänomistajalle, jolla löytyy metsästään sopivia luontokohteita suojeltavaksi joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Metsänomistaja voi myös myydä metsän valtiolle suojelualueeksi.

Metso on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, jonka tavoite on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen.

Millaiset kohteet hyväksytään Metso-ohjelmaan?

Perussääntö on, että kohde poikkeaa merkittävästi talousmetsästä. Puustoa on monessa kerroksessa, ja hakkuujälkiä ei näy tai ne ovat vanhoja. Puuston tulisi olla pääsääntöisesti yli 100-vuotiasta ja alueella on paljon lahopuuta.

Metso-ohjelmaan soveltuvia arvokkaita elinympäristöjä ja luontokohteita ovat:

  • laaja-alaiset ikääntyneet kangasmetsät

  • lehdot

  • puustoiset ja rehevät suot

  • tulvametsät

  • paahdeympäristöt

  • pienvesien, kuten purojen ja lähteiden, ympäristöt

Asiantuntija tarkastaa kohteen maastokäynnillä

Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan. Metsänomistajan tarjottua kohdetta asiantuntija selvittää maastokäynnillä, täyttyvätkö valintaperusteet. Kohteen tarjoaminen ei sido metsänomistajaa, ja hän voi hyväksyä tai hylätä viranomaisen tekemän korvausesityksen.

Määräaikaisessa sopimuksessa valtio maksaa ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta, johon vaikuttavat alueen keskikantohinta, suojelukohteen puuston määrä, alueen pinta-ala ja muut kiinteistön hakkuumahdollisuudet. Pysyvän suojelun kohdalla korvaus lasketaan puutavaralajeittaisista keskikantohinnoista kokonaisarvon korjaus huomioiden.

Suojeluohjelmalla pyritään ensisijaisesti turvaamaan erityisesti luonnontilaisia metsiä. Luonnonarvoiltaan myös tavanomaisempi kohde saattaa olla arvokas, mikäli se täydentää lähellä sijaitsevaa arvokasta suojelualuetta. Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia lajeja - samalla Metsolla voidaan edistää metsän virkistyskäyttöä, yritystoimintaa ja huolehtia maisemasta.

Lisätietoa Metso-ohjelmasta tarjoaa Metsonpolku.

Avaa OP Metsä ja tarkista, löytyykö metsästäsi arvokkaita luontokohteita!

Chatti ei ole tällä hetkellä avoinna

Voit jättää kysymyksesi palautelomakkeen kautta.