Metsän arvo ja tuotto

Metsätilan arvo määräytyy suurelta osin tilalla olevan puuston määrän ja laadun perusteella. Arvo määritellään yleensä tarkemmin metsäammattilaisen tekemän arvion perusteella. Puun markkinahinnan muuttuessa metsätilan arvo voi nousta tai laskea.

Metsä tuottaa omistajalleen rahaa myyntikuntoisten puiden hakkuiden ja puun myynnin kautta. Puukaupan tuottoa voidaan ennakoida pitkällä aikavälillä metsäsuunnitelman avulla. Metsäsuunnitelma antaa arvion siitä, milloin metsähoitotoimenpiteitä, kuten taimikonhoitoa tarvitaan, ja milloin puuston hakkuu on ajankohtaista.

Metsänomistaja voi valita puun myyntiajankohdan. Puuston ikäjakauma ja puun hintojen vaihtelu vaikuttavat eniten puun myyntiajankohtaan.